Село Чайки Бучанського району, Київської області, Україна, 20 квітня 2022 року

ТОВ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ТРЕНІНГУ «УНА» (скорочена назва ТОВ «ЦЕНТР УНА», англ. LLC «CENTRE UNA») в особі директора Мєланьїної Ірини Костянтинівни (надалі Консультант), яка діє на підставі Статуту з одного боку, пропонує будь-якій фізичній особі старше 18 років або суб’єкту підприємницької діяльності (надалі — Клієнт) з іншого боку, (разом надалі — сторони) укласти цей договір, розміщений на сайті mielanina-iryna.online на проведення практичним психологом, що має належним чином оформлені документи, що засвідчують його освіту, психологічного консультування (надалі – Послуги). Ця оферта є публічною і згідно зі ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів, беззастережне ухвалення умов якої (оплата будь-яким способом, крім використання електронних засобів, ст. 642, ч.2 ЦКУ) вважається акцептом, тобто повним, безумовним та беззастережним прийняттям клієнтом умов цієї Оферти (далі — договір) та договір автоматично вважається укладеним.

1. Проведення консультацій

1.1. Цей договір є згодою на отримання клієнтом платної онлайн-консультації в галузі практичної психології та передбачає надання послуги психологічного консультування клієнту в обсязі та на умовах, виражених у визначенні Британської асоціації консультуючих психологів, а саме: «Психологічне консультування — це специфічні відносини між двома людьми, за яких одна людина допомагає іншій допомогти самій собі. Це спосіб спілкування, що дозволяє іншій людині вивчати свої почуття, думки та поведінку, щоб прийти до більш ясного розуміння самого себе, а потім відкрити та використовувати свої сильні сторони, спираючись на внутрішні ресурси для більш ефективного розпорядження своїм життям через прийняття адекватних рішень та здійснення цілеспрямованих дій». Такі послуги потребують активної участі та співпраці клієнта. Психологічне консультування сильно різниться залежно від психолога, клієнта (будь то індивід, сім’я, частина сім’ї, організація) та конкретної проблеми клієнта. Часто існує кілька різних підходів, які можуть бути застосовані до проблеми (проблем), що заявляється клієнтом. У психологічному консультуванні існують як ризики, так і вигоди. Можливі ризики можуть включати переживання неприємних почуттів (таких, як смуток, вина, тривога, гнів, фрустрація, самотність чи безпорадність) або викликати у пам’яті неприємні спогади. Потенційна вигода полягає у зменшенні відчуття напруги, налагодженні стосунків, здобутті та закріпленні навичок та вмінь, що допомагають справлятися з тією чи іншою життєвою ситуацією та вирішувати проблеми.

1.2. Цим договором клієнт вважається поінформованим у тому, що повнота, точність і достовірність всієї інформації, наданої їм для проведення та під час консультації як із власним бажанням від початку, так і у відповідь на уточнюючі питання консультанта, значною мірою впливає як на ефективність процесу консультування, так і на можливість його виконання. У разі свідомої та неодноразової відмови клієнта у наданні консультанту уточнюючих або додаткових відомостей, що є необхідними для продовження процесу вже розпочатого консультування, за рішенням консультанта консультація може вважатись завершеною у повному обсязі.

1.3. Цим договором клієнт вважається проінформованим про сутність процесу психологічного консультування (п. 1.1 цього договору) та вимоги до наданої клієнтом для проведення консультації особистої інформації (п. 1.2 цього договору) та вважається згодним з тим описом послуги, який надається клієнту в рамках цього договору. Консультація призначена для надання клієнту інформації з тематики, що його цікавить, і ця інформація використовується клієнтом надалі на його власний розсуд, відповідно до його власних планів і бажань, активності або пасивності. Консультація, що надається клієнту, не може вважатися достатньою гарантією категоричної обов’язковості настання змін у його ситуації.

1.4. Вид і форма консультації спочатку обирається із запропонованих консультантом на розсуд клієнта, але з метою підвищення ефективності консультування конкретного клієнта з конкретної тематики може бути перевизначена консультантом у частині її виду або форми, через що клієнту може бути надано рекомендацію звернутися до іншого виду консультації або до іншого консультанта. Перед внесенням оплати за першу консультацію клієнту рекомендується обговорити свій запит та погодити дату та час із консультантом.

1.5. Клієнту може бути відмовлено у консультації на розсуд консультанта у разі, якщо ситуація клієнта не підпадає під сферу застосування психологічного консультування або виходить за межі професійної кваліфікації консультанта. У разі відмови у наданні консультації клієнту по можливості може бути запропонований будь-який альтернативний шлях для отримання консультації або відповіді на питання, що його турбують.

1.6. В разі згоди клієнта на консультування консультант визначає кількість рекомендованих консультацій, тривалість консультативної роботи, беручи до уваги тему та запит клієнта, про що відкрито повідомляє. У ході роботи та в результаті уточнення запиту клієнта рекомендації щодо кількості консультацій можуть бути відкориговані.

2. Конфіденційність

2.1. Як ідентифікатор клієнта в загальному випадку виступає зазначені ним: ім’я, прізвище або мережевий нік-псевдонім, та/або адреса його електронної пошти або будь-яка інша інформація, що ідентифікує клієнта (реальне ім’я, місце проживання тощо), вважається конфіденційною та використовується тільки при спілкуванні із ним. У разі зміни адреси електронної пошти (телефону, логіна в іншому засобі, що використовується для зв’язку), у процесі виконання консультаційних послуг клієнт зобов’язується повідомити про цей факт окремим листом з явною вказівкою старої та нової адреси. Для збереження конфіденційності клієнт бере на себе відповідальність за запобігання доступу до зазначеної поштової скриньки, месенджерів та інших засобів зв’язку з боку третіх особ.

2.2. Вся інформація про клієнта, отримана в процесі консультування, є суворо конфіденційною на умовах аналогічних лікарській таємниці і, крім завдань самого консультування, може використовуватися тільки в процесі суворо конфіденційного колегіального обговорення-супервізії ситуації клієнта серед колег-консультантів, що проводиться у разі неоднозначної, важкої або нестандартної ситуації, проблеми чи стану, без зазначення всіх ідентифікаційних (п. 2.1. цієї угоди) даних клієнта.

2.3. У разі наявності будь-яких додаткових вимог клієнта щодо режиму конфіденційності зміна умов консультації проводиться за попередньою письмовою угодою сторін.

2.4. При виникненні в процесі консультування тим, які можуть бути оцінені кожною із сторін як етично неоднозначні, зацікавлена сторона інформує іншу про початок обговорення етично неоднозначної теми, після чого вся інформація, отримана клієнтом від консультанта та консультантом від клієнта, вважається випадковою миттєвою думкою якоїсь абстрактної фізичної особи, яка жодною мірою не персоніфікується з жодної зі сторін. Отримана інформація використовується або не використовується сторонами для вироблення, коригування або аналізу власної думки на цю тему виключно на власний розсуд та за умови повної та особистої відповідальності за всі можливі наслідки від її застосування.

2.5. Консультант має право використовувати фрагменти тексту власної відповіді клієнту в будь-яких інших публікаціях на умовах повної деперсоніфікації інформації або, за необхідності, внесення до неї необхідних спотворень та змін, достатніх для запобігання можливості ідентифікації первинного адресата текстового матеріалу.

3. Умови оплати консультацій

3.1. Усі платні консультації в режимі онлайн (через мережу Інтернет або телефонні комунікації) виконуються лише за умови внесення клієнтом передоплати у зазначеному йому розмірі та за допомогою узгодженого з консультантом способу оплати. Спосіб оплати консультації вибирається клієнтом із запропонованих для оплати консультації, але за взаємної згоди сторін може бути згодом змінено.

3.2. Акцептом договору на проведення онлайн консультацій є внесення клієнтом оплати. Вартість консультації визначається на основі вибору клієнтом конкретного виду, терміну та форми консультації з чинного на момент складання запиту щодо консультації переліку цін на консультаційні послуги.

3.3. У разі перегляду клієнтом бажаного виду або форми консультацій за наявності для цього можливості проводиться перегляд замовлення на консультацію, на підставі чого при загальній домовленості сторін проводиться зміна способу або розміру оплати.

3.4. Пріоритетними способами оплати онлайн-консультацій є оплата на розрахунковий рахунок ТОВ “ЦЕНТР УНА” за реквізитами, що вказані на сайті, або за допомогою посилання через систему WayForPay «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», якщо немає іншої домовленості.

4. Строк дії договору

4.1. Договір набирає чинності з моменту його акцепту згідно з п. 3.2. цього договору діє протягом оплаченого терміну.

4.2. Початок надання послуг онлайн – момент оплати згідно з п. 3.1. цього договору. Закінчення надання послуг – момент закінчення оплаченого періоду.

4.3. Договір може бути розірваний у таких випадках:

4.3.1. З ініціативи клієнта. При цьому клієнт повинен сповістити консультанта за допомогою електронної пошти/телефонного зв’язку не менш як за 24 години до призначеної зустрічі за графіком консультацій. У разі неповідомлення клієнтом консультанта послуга вважається наданою та оплата не повертається. Пріоритетний канал зв’язку – електронна пошта: mielanina.iryna@gmail.com.

4.3.2. З ініціативи консультанта. При цьому консультант повинен письмово або по телефону сповістити клієнта. У цьому випадку авансовий платіж клієнта зараховується як авансовий платіж клієнта за наступну консультацію для клієнта або повертається.

5. Інші умови

5.1. У разі настання у консультанта форс-мажорних обставин, які не дозволяють надати або продовжувати консультацію в обумовлений з клієнтом інтервал часу, за погодженням із клієнтом консультація переноситься на більш пізній термін.

5.2. Усі суперечки, які можуть виникнути за цим договором, вирішуються між сторонами у встановленому законодавством претензійному порядку. Якщо сторони не дійшли згоди, претензії передаються на розгляд до суду .

5.3. Цей договір не передбачає настання «за замовчуванням» будь-яких інших домовленостей, угод та вихідних із них додаткових прав та зобов’язань сторін.

5.4. Початок консультативних відносин означає, що клієнт ознайомився з цим договором та погоджується з її умовами.

5.5. Консультант залишає за собою право внести зміни до цього Договору у будь-який момент на свій розсуд, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення на сайті зміненого тексту Договору, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково в тексті публікації.

5.6. Цей договір публічної оферти розміщений на цьому сайті українською мовою та перекладений на російську мову, кожна з версій має однакову юридичну силу.


КОНСУЛЬТАНТ:

Мєланьїна Ірина Костянтинівна
ТОВ «ЦЕНТР УНА», Код ЄДРПОУ 42829346
с. Чайки, Бучанський район, Київська область, Украина, 08135
Директор Мєланьина І.К.
Телефон: +380669579070
E-mail: mielanina.iryna@gmail.com